УПРАВА ШКОЛЕ

РАДНО МЈЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕРАДНО ВРИЈЕМЕE-MAIL
Директор школеАлександар Ристић07.00 – 15.00оs118.direktor@skolers.org
Помоћник директораЗорица Глишић - Самацпонедјељак
07.30 – 14.30
уторак
12.00 – 18.30
сриједа*
08.00 – 14.30
четвртак
12.00 – 18.30
петак
08.00 – 14.30
оs118.pom.direktora@skolers.org

* Рад сриједом се обавља у подручним одјељењима

Директор школе је одговоран за законитост рада и за успјешно обављање дјелатности школе.

Директор за свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Осим послова утврђених законом којим се уређује систем јавих служби, директор:

1) планира, организује и одговара за остваривање наставног плана и програма,

2) организује и брине се о осигурању квалитета и унапређивању васпитно-образовног рада,

3) организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мјере за унапређивање рада наставника, односно стручних сарадника и за спречавање њиховог негативног утицаја на ученике и друге наставнике, односно сараднике,

4) планира стручно усавршавање запослених,

5) предузима мјере ради извршавања налога просвјетног инспектора и просвјетног савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених радника и њиховог негативног утицаја на ученике,

6) благовремено обавјештава запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад школе,

7) подноси извјештај школском одбору о успјеху и постигнутим резултатима васпитно-образовног рада,

8) сарађује са Министарством, јединицом локалне самоуправе, родитељима ученика и осталим друштвеним партнерима,

9) сазива и руководи сједницама наставничког вијећа, усмјерава и усклађује рад стручних органа у школи,

10) одговара за спровођење одлука школског одбора и других тијела школе,

11) обезбјеђује заштиту права ученика, заштиту здравља ученика и њихову сигурност у школи,

12) обезбјеђује благовремено и тачно достављање података Министарству, односно оснивачу, о броју ученика и одјељења, наставника, стручних сарадника и осталих радника, броју часова, те других података,

13) организује спровођење испита, уписа и оцјењивања ученика у школи у складу са овим законом и подзаконским прописима,

14) обезбјеђује намјенско трошење средстава у школи,

15) доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за попуну упражњених радних мјеста у школи,

16) прије расписивања конкурса за упражњено радно мјесто информише актив о слободним радним мјестима и тражи сагласност од актива директора за расписивање конкурса,

17) прима у радни однос наставнике, стручне сараднике и остале раднике на приједлог комисије за избор радника,

18) организује чување и бригу о школском објекту, инвентару и опреми,

19) одговоран је за издавање свједочанстава, диплома и других јавних исправа, као и за уредно вођење и чување одјељенских књига, матичних књига, љетописа школе и других докумената,

20) спроводи одлуке, закључке и рјешења Министарства и

21) предузима мјере заштите права ученика, те о сваком кршењу тих права и посебно о свим облицима насиља над учеником одмах обавјештава надлежну социјалну установу.

Помоћник директора обавља сљедеће послове:

1) организује, руководи и одговара за васпитно-образовни рад школе,
2) координира рад стручних органа школе,
3) замјењује директора у одсуству и
4) обавља и друге послове у складу са законом и општим актом школе.

Помоћник директора у оквиру 40 – часовне радне седмице може да изводи и часове редовне наставе.

У школи у којој је директор оправдано одсутан дуже од мјесец дана послове директора обавља помоћник директора до повратка директора на дужност, а најдуже до шест мјесеци.