АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ

РАДНО МЈЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕРАДНО ВРИЈЕМЕE-MAIL
СекретарНовка Јеринић07.00 – 15.00оs118.sekretar@skolers.org
РачуновођаСлавојка Секулић07.00 – 15.00оs118.racunovodja@skolers.org
Административно -
-финансијски
радник
Дарије Рачић07.00 – 11.00оs118.afr@skolers.org
Секретар обавља сљедеће послове:

1) обавља годишње програмирање и планирање рада из своје надлежности,
2) управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи,
3) израђује нацрте општих аката,
4) прати и примјењује законе и одговарајуће прописе у вези са дјелатношћу школе,
5) присуствује сједницама школског одбора, води записнике са сједница и припрема
материјале за рад тог органа,
6) припрема приједлоге одлука и рјешења,
7) припрема статистичке извјештаје у вези са ученицима и радницима школе,
8) води одговарајућу документацију, израђује дупликате диплома и свједочанстава,
комплетира документацију за све врсте испита, одговара за коришћење печата и
штамбиља школе,
9) припрема уговоре,
10) сарађује са стручним органима,
11) организује и прати рад помоћног особља,
12) ради са странкама,
13) води кадровску и персоналну евиденцију,
14) сарађује са директором и осталим радницима школе,

15) даје обавјештења родитељима која се односе на примјену прописа,
16) води поступак јавне набавке и
17) обавља и друге послове по налогу директора.

Рачуновођа обавља сљедеће послове:

1) рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења,
2) сачињава статистичке извјештаје, периодичне обрачуне и годишњи обрачун,
3) организује рад у рачуноводству и руководи пословима рачуноводства,
4) води комплетно књиговодство школе у складу са прописима,
5) обавља послове са Пореском управом, трезором и другим финансијским
институцијама,
6) припрема материјалне извјештаје за органе управљања који се односе на
финансијско-материјално пословање,
7) води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основима,
8) врши обрачун зарада и осталих примања радника,
9) сарађује са инспекторима и ревизорима буџетског корисника,
10) пружа стручна објашњења из области рачуноводства органима школе,
11) припрема неопходну документацију за плаћање преузетих обавеза по рачунима,
12) извршава плаћање финансијских обавеза, прати и примјењује законске и друге
прописе у рачуноводству школе,
13) учествује у активностима које се тичу процедура јавних набавки,
14) сарађује са директором и осталим радницима школе и
15) обавља и друге послове по налогу директора.

Административно-финансијски радник обавља сљедеће послове:

1) обавља послове у вези са материјалним пословањем, обрадом документације и
доставља их рачуновођи, секретару и директору школе,
2) врши израду статистичких извјештаја,
3) ради на административним и архивским пословима,

4) пружа помоћ пописној комисији,
5) води административно-техничке послове из радног односа и
6) обавља и друге послове по налогу директора.