САВЈЕТ РОДИТЕЉА

У Школи се формира Савјет родитеља као савјетодавно тијело.

Савјет родитеља чине представници родитеља сваког разреда у Школи и то:

-по један представник родитеља из сваког одјељења у централној школи и

-по један представник родитеља сваког подручног одјељења.

Предсједника Савјета родитеља бирају родитељи на сједници савјета тајним гласањем.

Предсједник је изабран ако добије натполовичну већину гласова укупног броја чланова Савјета родитеља.

Савјет родитеља јавним гласањем, на приједлог предсједника, бира замјеника предсједника Савјета родитеља.

Савјет родитеља доноси Пословник о раду Савјета родитеља.

Савјету родитеља могу да присуствују директор, помоћник директора, педагог, логопед и секретарШколе без права одлучивања на позив предсједника Савјета родитеља.

Помоћник директора и директор Школе помажу Савјету родитеља у раду, без права одлучивања.

Савјет родитеља:

1) разматра успјех ученика у учењу и владању,

2) разматра намјену коришћења средстава остварених:

  1. ученичким радом,
  2. проширеном дјелатношћу Школе,
  3. од донација и средстава родитеља,

3) разматра школски календар,

4) разматра план и програм екскурзије, излета, школе у природи, јутарњег чувања и продуженог боравка, о чему даје мишљење,

5) у сарадњи са Школом врши избор добављача хране за продужени боравак,

6) у сарадњи са Школом врши избор понуђача за реализовање плана и програма екскурзије, излета и школе у природи,

7) представља ставове родитеља ученика Школском одбору Школе,

8) подстиче ангажовање родитеља у раду Школе,

9) иницира спровођење програма и едукација родитеља о развојним потребама дјеце и другим темама,

10) учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у Школи и

11) промовише интересе Школе у локалној заједници на чијем подручју се Школа налази.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује Школском одбору,  директору, односно стручним органима Школе.

Савјет родитеља наше школе у школској 2018 /2019. години чине сљедећи родитељи:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА
1. Далимир Баћић I-Централна школа
2. Маријана Пеулић II-Централна школа
3. Драгомирка Радић III- Централна школа
4. Љиљана Радишковић IV- Централна школа
5. Жељка Дамјановић V-Централна школа
6. Слађана Трњанац VI1Централна школа
7. Сњежана Марић VI2  Централна школа
8. Сенка Зеленковић VII1 Централна школа
9. Горан Бојиновић VII2 Централна школа
10 Миленко Илић VIII1Централна школа
11. Слађана Јеринић VIII2Централна школа
12. Мирјана Јеринић IX1 Централна школа
13. Драгана Ристић IX2 Централна школа
14. Бранко Буковић Остружња Доња
15. Маринко Јањиловић Тедин Хан
16. Сретенка Радић Церовица
17. Горан Станчић Брестово Горње
18. Јасна Барукчић Драгаловци
19. Зорица Девић Осредак
20. Жељко Дрљић Брестово Доње
21. Звјездана Кезмић Цвртковци
22. Јелена Јанковић Јелањска