СТРУЧНА СЛУЖБА

РАДНО МЈЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕРАДНО ВРИЈЕМЕE-MAIL
ПедагогМаја Мојевићпонедјељак
07.30 – 14.30
уторак
08.00 – 15.00
сриједа
08.00 – 14.30
четвртак
08.00 – 15.00
петак*
08.00 – 14.30
оs118.pedagog@skolers.org
ЛогопедСвјетлана Ђекановићпонедјељак
08.00 – 14.30
уторак
08.00 – 14.30
сриједа
08.00 – 14.30
четвртак
08.00 – 14.30
петак*
08.00 – 14.30
оs118.logoped@skolers.org
БиблиотекарДарије Рачићпонедјељак
11.00 – 15.00
уторак
11.00 – 15.00
сриједа
11.00 – 15.00
четвртак
11.00 – 15.00
петак
11.00 – 15.00
os118.afr@skolers.org
Жељена Ковачевићпонедјељак
08.30 – 12.30
уторак
10.30 – 14.30
сриједа
11.30 – 15.30
четвртак
11.30 – 15.30
петак
12.00 – 16.00
оs118.biblioteka@skolers.org

* Рад петком се обавља у подручним одјељењима

Педагог обавља сљедеће послове:

1) планирање, праћење, програмирање и вредновање рада школе из дјелокруга своје надлежности,

2) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе,

3) педагошко-савјетодавни и корективни рад са ученицима,

4) педагошко-савјетодавни рад са родитељима,

5) педагошко-савјетодавни и инструктивни рад са наставницима и другим радницима школе,

6) вођење педагошке документације,

7) рад у стручним органима и тимовима,

8) стручно усавршавање, сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином,

9) праћење реализације васпитно-образовног процеса,

10) вођење остале документације,

11) професионална оријентација ученика,

12) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе,

13) планира, програмира и реализује план рада у складу са описом послова и

14) извршава и друге обавезе по налогу директора.

 

Логопед обавља сљедеће послове:

1) планирање, праћење, програмирање и вредновање рада школе из дјелокруга своје надлежности,

2) аналитичко-истраживачки рад у функцији унапређивања рада школе,

3) дефектолошко-корективни рад са ученицима,

4) савјетодавно-инструктивни рад са родитељима и наставницима,

5) рад у стручним органима и тимовима,

6) вођење педагошке документације из дјелокруга свога рада,

7) стручно усавршавање, сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином,

8) праћење реализације васпитно-образовног процеса,

9) води потребну документацију о свом раду,

10) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе и

11) извршава и друге обавезе по налогу директора.

 

Библиотекар обавља сљедеће послове:

1) сарађује са ученицима, наставницима, стручном службом школе и родитељима на пословима у вези са остваривањем циљева и задатака наставног програма,

2) савјетује, помаже у осамостаљивању ученика у избору и коришћењу извора знања,

3) припрема, прати и планира набавке и употребе средстава и извора знања и учења,

4) подстиче културну и јавну дјелатност школе,

5) води документацију и евиденцију о свом раду,

6) извршава и друге обавезе које произлазе из општих аката и годишњег програма рада школе и

7) извршава и друге обавезе по налогу директора.