САВЈЕТОДАВНА ТИЈЕЛА

САВЈЕТ РОДИТЕЉА

Као савјетодавно тијело у свакој школи се формира савјет родитеља.

Родитељи имају право, а школа обавезу да родитељима помогне да формирају савјет родитеља чије чланове бирају родитељи ученика. Савјет ученика чине представници сваког разреда у школи.

Савјет родитеља:

– разматра успјех ученика у учењу и владању,

– разматра школски календар,

– разматра план ексурзија и излета на почетку школске године,

– представља ставове родитеља ученика школском одбору школе,

– подстиче ангажовање родитеља у раду школе,

– учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и

– промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

Савјет родитеља има право да своје приједлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

Статутом школе дефинише се број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета родитеља.

САВЈЕТ УЧЕНИКА