Наша наставницa хемије  се потрудила и снимила еЧасове како би се учењем на даљину остварили очекивани исходи наставног програма за хемију. 

Соли - VIII разред

Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација - VIII разред