Наши наставници географије су се потрудили и снимили еЧасове како би се учењем на даљину остварили очекивани исходи наставног програма за географију. 

Eкумена, појам и границе - VI разред

Насеља, појам и типови урбанизације - VI разред

Природна и географска средина - VI разред

Природно и миграционо кретање становништва - VI разред

Република Украјина - VII разред

Руска Федерација - природне одлике - VII разред

Руска Федерација - друштвене одлике - VII разред

Заштита и унапређење животне средине - ГЕОГРАФИЈА - IX разред

Мостарско-ливањска регија - IX разред

Бихаћка регија - IX разред