Закон о основном васпитању и образовању

Закон о предшколском васпитању и образовању

Статут ЈУ Основне школе „Десанка Максимовић“ Станари

Етички кодекс

Протокол за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи

Правилник о изостанцима ученика Јавне установе Основне школе „Десанка Максимовић“ Станари

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање диплома

Правилник о осигурању квалитета рада школе

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину

Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину за вријеме ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса у школској 2019/2020. години

Образложење Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину за вријеме ванредног стања узрокованог пандемијом корона вируса у школској 2019/2020. години

Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова Школског одбора