ОДЈЕЉЕНСКО ВИЈЕЋЕ

Директор одлуком на почетку школске године формира Одјељењско вијеће из реда наставника који предају у том одјељењу.

Одјељењским вијећем предсједава одјељењски старјешина.

Одјељењско вијеће обавља сљедеће послове:

1) прати развој ученика,

2) предлаже мјере за унапређивање васпитно-образовног рада,

3) врши планирање писмених провјера ученика,

4) утврђује закључне оцјене,

5) предлаже организовање допунске и додатне наставе,

6) анализира рад наставника и стручних сарадника,

7) предлаже похвале и награде за ученике и

8) изриче васпитно-дисциплинске мјере.

 

О раду Одјељењског вијећа воде се записници у дневнику у за то предвиђеној рубрици.